OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương tập hợp quần chúng đấu tranh trong phong trào nào sau đây?

  • A. 
   Phong trào dân chủ 1936 – 1939.   
  • B. 
   Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1930.
  • C. 
   Phong trào cách mạng 1930-1931.
  • D. 
   Phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở Việt Nam, Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương tập hợp quần chúng đấu tranh trong phong trào dân chủ 1936 – 1939.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261466

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON