ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1939-1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục được một trang thông hạn chế của Luận cương chính trị (10/1930) qua chủ trương

  • A. 
   tập trung giải quyết nhiệm vụ dân tộc.
  • B. 
   sử dụng phương pháp bạo lực cách mạng.
  • C. 
   xác định động lực cách mạng là công – nông.
  • D. 
   thành lập chính phủ công - nông – binh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  - Luận cương có hai hạn chế:

  + Chưa xác định đúng nhiệm vu cách mạng: chưa đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất.

  + Chưa xác định đúng lực lượng cách mạng: chưa đánh giá đúng khả năng cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, khả năng chống đế quốc và chống phong kiến ở mức độ nhất định của giai cấp tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai.

  - Trong giai đoạn 1939 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã khắc phục hạn chế của Luận cương về vấn đề nhiệm vụ cách mạng khi chủ trương nêu vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu tức là tập trung giải quyết nhiệm vụ dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261508

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF