ON
ON
YOMEDIA
07AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoại động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 - 1924 có ý nghĩa gì? 

  • A. 
   Thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • B. 
   Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.
  • C. 
   Trực tiếp chuẩn bị điều kiện về cán bộ và tổ chức cho sự ra đời của Đảng.
  • D. 
   Bước đầu chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì sự kiện này diễn ra năm 1930 → không phù hợp với thời gian mà câu hỏi đưa ra.

  B loại vì năm 1920 Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản.

  C loại vì sự chuẩn bị về tổ chức và cán bộ bắt đầu từ năm 1925 với việc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và mở các lớp huấn luyện đào tạo cán bộ cách mạng.

  D chọn vì những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 đã bước đầu chuẩn bị về tư tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261580

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF