ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Với chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1930 – 1945, Đảng Cộng sản Đông Duơng đã

  • A. 
   bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ.
  • B. 
   tập trung giải quyết mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam.
  • C. 
   thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị (10/1930).
  • D. 
   đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì ngay từ trong nội dung của Cương lĩnh chính trị đã xác định khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ.

  B loại vì xã hội Việt Nam có 2 mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến → với chủ trương giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc, tạm gác nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1930 – 1945 mới chỉ giải quyết được 1 mâu thuẫn trong 2 mâu thuẫn cơ bản trên nên chưa đầy đủ.

  C loại vì một trong những hạn chế của Luận cương là chưa xác định đúng lực lượng cách mạng, chưa nhận thấy được khả năng chống đế quốc và phong kiến ở mức độ nhất định của tư sản dân tộc, khả năng lôi kéo một bộ phận trung, tiểu địa chủ tham gia mặt trận dân tộc thống nhất chống đế quốc và tay sai.

  D chọn vì nguyện vọng số 1 của nhân dân Việt Nam nói chung và nông dân Việt Nam nói riêng là giành được độc lập dân tộc. Chỉ có giành được độc lập dân tộc thì mới có thể giành được quyền lợi giai cấp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261469

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF