OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

  • A. 
   kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.
  • B. 
   kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
  • C. 
   xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
  • D. 
   tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A loại vì đây không phải là bài học được rút ra từ thành công của cách mạng tháng Tám, lúc này ta không đấu tranh trên mặt trận ngoại giao. Bên cạnh đó,trong thời kì hòa bình thì không áp dụng đấu tranh quân sự.

  B chọn vì một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dưng và bảo vệ tổ quốc hiện nay là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại:

  - Sức mạnh thời đại:

  + Thời cơ “ngàn năm có một”: Nhật Bản đầu hàng đồng minh.

  + Sự ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

  - Sức mạnh dân tộc:

  + Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh.

  + Sự chuẩn bị của Đảng và Nhân dân về lực lượng cách mạng và qua các cuộc tập dượt.

  + Tinh thần đoàn kết và yêu nước của nhân dân Việt Nam.

  Hiện nay, trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bài học này cần được áp dụng triệt để: vừa tranh thủ sự mở rộng của thị trường thế giới, vốn đầu tư của nước ngoài, …vừa phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước.

  C loại vì lực lượng chính trị đóng vai trò quyết định thành công của Cách mạng tháng Tám và nội dung của phương án C không phải là bài học được rút ra từ thành công cách mạng tháng Tám. Bên cạnh đó, xu thế chung hiện nay là phát triển kinh tế làm trọng tâm nên việc xây dựng lực lượng vũ không phải là nhiệm vụ hàng đầu.

  D loại vì đây không phải là bài học được rút ra từ thành công của cách mạng tháng Tám.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261585

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF