OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị nào đánh dấu sự quay trở lại đầy đủ những nội dung đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng?

  • A. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VI (11/1939).
  • B. 
   Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời (10/1930).
  • C. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII (5/1941).
  • D. 
   Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (11/1940).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Điểm đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh là:

  + Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  + Xác định đúng lực lượng cách mạng và thái độ chính trị của các giai cấp, tầng lớp.

  + Giải quyết vấn đề giải phóng dân tộc trong khuôn khôt từng nước Đông Dương (thể hiện ngay trong tên gọi của Đảng khi mới thành lập là Đảng Cộng sản Việt Nam).

  - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VIII (5/1941) đã đánh dấu sự quay trở lại đầy đủ những nội dung đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khi:

  + Đưa vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu, tạm gác vấn đề cách mạng ruộng đất.

  + Thành lập ở mỗi nước Đông Dương 1 mặt trận dân tộc thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh. Ở Việt Nam thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) để tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh.

  + Xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261518

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON