ON
ON
YOMEDIA
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

  • A. 
   “Đánh đuổi thực dân Pháp”.    
  • B. 
   “Đánh đổ phong kiến”.
  • C. 
   “Đánh đuổi phản động thuộc địa”.              
  • D. 
   “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
ADSENE-AMBIENT/
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF