OFF
OFF
ADMICRO
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu nào sau đây?

  • A. 
   “Đánh đuổi thực dân Pháp”.    
  • B. 
   “Đánh đổ phong kiến”.
  • C. 
   “Đánh đuổi phản động thuộc địa”.              
  • D. 
   “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sau khi Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945), Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261591

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON