ON
ON
YOMEDIA
16AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Xác định ý đúng: Thực chất của tương tác gen là sản phẩm của các gen tác động qua lại với nhau trong sự hình thành tính trạng?

  • A. 
   đảo đoạn nhiễm sắc thể
  • B. 
   mất đoạn nhiễm sắc thể
  • C. 
   lặp đoạn nhiễm sắc thể
  • D. 
   chuyển đoạn nhiễm sắc thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trước đột biến: ABCDEGHIK

  Sau đột biến:   ABHGEDCIK

  Đây là đột biến đảo đoạn NST.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON