ON
ON
YOMEDIA
17AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đâu là điểm giống nhau giữa các quy luật di truyền của Menđen?

  • A. 
   đều được phát hiện dựa trên cơ sở các gen phân li độc lập.
  • B. 
   khi F1 là thể dị hợp lai với nhau thì F2 có tỉ lệ phân li về kiểu gen bằng 1: 2: 1.
  • C. 
   kiểu tác động giữa các alen thuộc cùng một gen.
  • D. 
   nếu bố mẹ thuần chủng về n cặp gen tương phản thì con lai F1 đều có kiểu hình là triển khai của biểu thức (3+1)n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Loại trừ các đáp án A. Đều được phát hiện dựa trên cơ sở các gen phân li độc lập vì quy luật phân li chỉ xét 1 cặp tính trạng do 1 cặp gen quy định không có hiện tượng phân li độc lập.

  Loại trừ đáp án D. Nếu bố mẹ thuần chủng về n cặp gen tương phản thì con lai F1 đều có tỉ lệ kiểu hình là triển khai của biểu thức (3+1)n - sai vì nếu vố mẹ thuần chủng tương phản thì F1 luôn có kiểu gen dị hợp và đồng tính không có hiện tượng phân li kiểu hình.

  Loại trừ các đáp án B. Khi F1 là di hợp lai với nhau thì F2 có tỉ lệ phân li về kiểu gen bằng 1:2:1.

  Đáp án C. Kiểu tác động giữa các alen thuộc cùng 1 gen ở các quy luật đều là hiện tượng trội hoàn toàn.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON