ON
ON
YOMEDIA
06AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Khi lai hai cây đậu thuần chủng hoa trắng với nhau thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng. Có thể kết luận phép lai trên tuân theo quy luật?

  • A. 
    Tương tác bổ sung
  • B. 
    Phân li.
  • C. 
   Tương tác cộng gộp
  • D. 
    Phân li độc lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Tỉ lệ kiểu hình ở F2: 9 hoa đỏ: 7 hoa trắng → 16 tổ hợp → có 2 cặp gen tương tác theo kiểu bổ sung.

  Khi có 2 alen trội → hoa đỏ; còn lại hoa trắng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ANYMIND360-ADSENSE/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF
ON