ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương như thế nào? 

  • A. 
   Nhiệm vụ chống chủ nghĩa phát xít và chống chiến tranh.
  • B. 
   Giải phóng các dân tộc Đông Dương đặt lên hàng đầu.
  • C. 
   Giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp lên hàng đầu. 
  • D. 
   Đặt nhiệm vụ chống phong kiến, đế quốc lên hàng đầu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (11-1939) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho các nước Đông Dương hoàn toàn độc lập.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261631

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF