ON
ON
YOMEDIA
23AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp (5-1941) xác định đối tượng của cách mạng Đông Dương là 

  • A. 
   Đế quốc Pháp, tay sai.  
  • B. 
   Đế quốc Pháp - Nhật.
  • C. 
   Đế quốc Nhật.         
  • D. 
   Đế quốc Nhật và bọn phản động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp (5-1941) xác định đối tượng của cách mạng Đông Dương là đế quốc Pháp - Nhật.

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261621

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF