ON
ON
YOMEDIA
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào sau đây tác động đến sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1939? 

  • A. 
   Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
  • B. 
   Nhật đảo chính Pháp độc chiếm Đông Dương. 
  • C. 
   Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 
  • D. 
   Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Yếu tố tác động đến sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng Cộng sản Đông Dương tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11-1939 là Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

   Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261602

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF