OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 đã chứng tỏ điều gì? 

  • A. 
   Tinh thần yêu nước, khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng chế độ mới
  • B. 
   Việc Đảng Cộng sản Đông Dương đã trở lại hoạt động công khai
  • C. 
   Đất nước đã vượt qua mọi khó khăn thử thách 
  • D. 
   Chế độ mới được xây dựng hợp lòng dân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  A chọn vì

  Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân (ý thức làm chủ) và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói trong kỳ họp thứ nhất của Quốc hội đầu tiên, là “Kết quả của sự hy sinh, tranh đấu của tổ tiên ta, nó là kết quả của sự đoàn kết anh dũng phấn đấu của toàn thể đồng bào Việt Nam ta, sự đoàn kết của toàn thể đồng bào không kể già, trẻ, lớn, bé, gồm tất cả các tôn giáo, tất cả các dân tộc trên bờ cõi Việt Nam đoàn kết chặt chẽ thành một khối, hy sinh không sợ nguy hiểm tranh lấy nền độc lập cho Tổ quốc”. 

  => Thành công của cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (1946) ở Việt Nam chứng tỏ nhân dân có tinh thần yêu nước, khối đoàn kết toàn dân trong xây dựng chế độ mới.

  B loại vì Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành Đảng cầm quyền và hoạt động công khai được đánh dấu bằng thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.

   C loại vì lúc này đất nước đang đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách: ngoại xâm và nội phản, khó khăn về giặc đói, giặt dốt, khó khăn về tài chính.

  D loại vì vẫn có những kẻ chống phá chế độ mới và việc thành lập chính quyền mới. 

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261625

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF