OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục đích cao nhất của việc thành lập Mặt trận Việt Minh (5-1941) là gì? 

  • A. 
   Chống đế quốc, phát xít Nhật và tay sai.
  • B. 
   Tập hợp các lực lượng chống lại Nhật, Pháp.
  • C. 
   Làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập.
  • D. 
   Đoàn kết các lực lượng yêu nước, tiến bộ ở Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tháng 5/1941, trước những thay đổi mạnh mẽ của tình hình trong nước và những biến động to lớn trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Đảng ở Khuổi Nậm, Pác Bó, Cao Bằng quyết định sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng - khẳng định giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu đó, Hội nghị đã quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới...tham gia Mặt trận. Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn của mình, chỉ sau một thời gian ngắn, Mặt trận Việt Minh đã phát triển nhanh chóng, từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, thu hút đông đảo các giai tầng xã hội tham gia Mặt trận và đã góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Tám năm 1945. 

  => Như vậy, mục đích cao nhất khi thành lập Mặt trận Việt Minh là: làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc 

  lập.

  Chọn C. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261650

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON