ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm bao trùm của phong trào yêu nước ở Việt Nam từ năm 1919 đến đầu năm 1930 có hai khuynh hướng 

  • A. 
   dân chủ xã hội và dân chủ vô sản cùng tồn tại để giải quyết nhiệm vụ dân tộc.
  • B. 
   phong kiến và dân chủ tư sản cùng tồn tại để giải quyết nhiệm vụ cách mạng.
  • C. 
   dân chủ tư sản và vô sản cùng hoạt động để giải quyết nhiệm vụ giai cấp. 
  • D. 
   dân chủ tư sản và vô sản cùng hoạt động để giải quyết nhiệm vụ cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ở Việt Nam giai đoạn 1919 – 1930 tồn tại song song hai khuynh hướng cứu nước là dân chủ tư sản và vô sản. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261629

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF