ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam? 

  • A. 
   Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế Cộng sản (7-1935).
  • B. 
   Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp (6-1936).
  • C. 
   Sự xuất hiện chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới mới (những năm 30 của thế kỉ XX). 
  • D. 
   Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phương án nêu trên đều là nguyên nhân dẫn tới phong trào 1936 – 1939, trong đó, yếu tố quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là: Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936). 

  Cụ thể: Tháng 7-1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã dựa trên nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam để ra đường lối và phương pháp đấu tranh (nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trước mắt, hình thức đấu tranh thành lập mặt trận). 

  Chọn D. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261604

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF