ON
ON
YOMEDIA
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Con đường Cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là 

  • A. 
   Tịch thu hết sản nghiệp của bọn đế quốc, Việt gian chia cho dân nghèo.
  • B. 
   Thực hiện cách mạng ruộng đất triệt để.
  • C. 
   Đánh đổ địa chủ phong kiến, làm cách mạng thổ địa sau đó làm cách mạng dân tộc. 
  • D. 
   Làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Con đường Cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là làm cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 261598

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF