OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào làm thay đổi to lớn bản đồ chính trị thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

  • A. 
   Thắng lợi của các nước Á, Phi, Mỹ La tinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
  • B. 
   Các quốc gia độc lập ngày càng tích cực tham gia vào đời sống chính trị thế giới.
  • C. 
   Những thành tựu to lớn trong xây dựng đất nước của nhiều quốc gia trên thế giới. 
  • D. 
   Tác động của cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vì khi các nước Á , Phi, MLT đều giành được độc lập, làm phá vỡ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân. Các quốc gia đã được công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nên mỗi nước đều có bản đồ chính trị riêng, do đó bản đồ chính trị thế giới phải thay đổi so với trước chiến tranh thế giới hai.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209485

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON