ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

  • A. 
   tự do và dân chủ.        
  • B. 
   độc lập và tự do.
  • C. 
   ruộng đất cho dân cày.         
  • D. 
   đoàn kết với cách mạng thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cương lĩnh chính trị là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương linh.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209283

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON