ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tháng 7/1920 Nguyễn Ái Quốc đã 

  • A. 
   đưa yêu bản yêu sách 8 điểm đến hội nghị Véc xai
  • B. 
   tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp
  • C. 
   đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa
  • D. 
   thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hai sự kiện nêu trên phản ánh mối quan hệ mối quan hệ giữa chuyển biến trong nhận thức và hành động của Nguyễn Ái Quốc. Sự kiện tháng 7-1920 là sự chuyển biến trong nhận thức của Nguyễn Ái Quốc “muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Từ chuyển biến trong nhận thức đã dẫn tới chuyển biến trong hành động: tháng 12-1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209281

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF