OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu khuynh hướng cách mạng vô sản thắng thế hoàn toàn trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam đầu thế kỉ XX?

  • A. 
   Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời.     
  • B. 
   An Nam Cộng sản Đảng ra đời.
  • C. 
   Đông Dương Cộng sản Liên đoàn ra đời.  
  • D. 
   Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong giai đoạn 1919-1930 ở VN có 2 khuynh hướng cách mạng : Dân chủ tư sản và vô sản cùng tồn tại, nhưng đến 1930 khuynh hướng cách mạng tư sản đã thất bại và chấm dứt vai trò hoạt động từ sau khởi nghĩa Yên Bái, còn khuynh hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh từ sau phong trào vô sản hóa dẫn đến sự ra đời Đảng cộng sản Việt nam 3/2/1030. Chấm duwta thwoif kỳ khủng hoảng của cách mạng VN .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 209480

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF