OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX?

  • A. 
   Chưa kết hợp giành độc lập với xây dựng xã hội tiến bộ.
  • B. 
   Cơ sở kinh tế - xã hội chưa đủ mạnh.
  • C. 
   Thiếu sự lănh đạo của một tố chức thống nhất với đường lối đúng.
  • D. 
   Những người lãnh đạo có nhiều hạn chế.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Những nguyên nhân đưa đến sự thất bại của phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam bao gồm:

  - Cơ sở kinh tế - xã hội chưa đủ mạnh: giai cấp tư sản Việt Nam số lượng ít, thế lực kinh tế yếu.

  - Chưa có một tổ chức thống nhất với đường lối đúng đắn.

  - Người lãnh đạo có hạn chế về chủ trương cứu nước, ảo tưởng vào kẻ thù.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210709

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON