ON
ON
YOMEDIA
01AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phong trào cách mạng 1930-1931 ớ Việt Nam không có dặc điềm nào dưới đây?

  • A. 
   Mục tiêu dằu tranh rất triệt để.
  • B. 
   Kết hợp hình thức dấu tranh công khai và bí mặt.
  • C. 
   Hình thức đấu tranh rất phong phú và quyết liệt.
  • D. 
   Quy mô rộng lớn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Về nhiệm vụ trước mắt:

  - Phong trào 1930 – 1931: chống đế quốc và chống phong kiến.

  - Phong trào 1936 – 1939: chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, giành tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210704

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF