OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong những năm 20 của thế kỷ XX, phong trào yêu nước Việt Nam có đặc điểm gì?

  • A. 
   Bất đầu tiếp thu tư tưởng tư sản làm vũ khí chống thực dân Pháp.
  • B. 
   Bất đầu tiếp thu tư tưởng tư sản và vô sản để đấu tranh chống Pháp
  • C. 
   Tiếp tục tiếp thu tư tường tư sản làm vũ khí chống thực dân Pháp.
  • D. 
   Sử dụng vũ khí tư tưởng duy nhất là chủ nghĩa Mác - Lênin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - đáp án A, B: không đúng vì tư tưởng tư sản đã truyền bá vào Việt Nam từ cuối thế kỉ XIX.

  - đáp án D: không đúng vì thời kì này có sự tồn tại song song hai khuynh hướng dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản.

  - đáp án C: Tư tưởng tư sản từ những năm 20 của thế kỉ XX tiếp tục được giai cấp tư sản tiếp thu và có bước phát triển mới, đặc biệt là sự ra đời của Việt Nam Quốc dân đảng, tiêu biểu sau đó là khởi nghĩa Yên Bái.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210719

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON