ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp khi xây dựng hệ thống giao thông ờ Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) là để

  • A. 
   phục vụ trực tiếp công cuộc khai thác thuộc địa.
  • B. 
   thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
  • C. 
   tạo ra sự phát triển đồng đều giữa các vùng miền.
  • D. 
   Việt Nam hòa nhập vào sự phát triển của khu vực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những mục đích chính của thực dân Pháp khi xây dựng hệ thống giao thông ờ Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914) là để phục vụ trực tiếp công cuộc khai thác thuộc địa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210695

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON