OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự thất bại cùa phong trào Cằn Vương (1885-1896) ở Việt Nam chứng tỏ

  • A. 
   văn thân, sĩ phu xác dịnh không đúng đối tượng đấu tranh.
  • B. 
   độc lập dân lộc không gắn liền với chế độ phong kiến.
  • C. 
   thực dân Pháp đã cơ bản hoàn thành quá trình xâm lược.
  • D. 
   văn thân, sĩ phu xác định không đúng nhiệm vụ dấu tranh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  - Phong trào Cần vương là phong trào theo khuynh hướng cứu nước phong kiến, mục tiêu đấu tranh của phong trào này là đánh Pháp giành lại độc lập, giúp vua lập lại chế độ phong kiến.

  => Sự thất bại của phong trào Cần vương cũng đồng nghĩa với sự sự thất bại của khuynh hướng cứu nước phong kiến.

  => Độc lập dân tộc không gắn liền với chế độ phong kiến.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210698

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON