OFF
OFF
ADMICRO
19AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc vận động yêu nước của những sĩ phu tiến bộ đầu thế kỷ XX chưa cỏ khả năng làm bùng nổ của một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở Việt Nam chủ yếu là do

  • A. 
   thiếu một đường lối chính trị đúng đắn.
  • B. 
   thiếu sự lãnh đạo của một tố chức thống nhất.
  • C. 
   những người lãnh đạo có hạn chế.
  • D. 
   cơ sở kinh tế - xă hội chưa đủ mạnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Do tầm nhìn hạn chế và có những trở lực không thể vượt qua, cuối cùng cuộc vận động yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản của các sĩ phu yêu nước đầu thế kỉ XX đã thất bại. Những cố gắng đáng khâm phục của họ chỉ mới tạo ra được một cuộc vận động theo khuynh hướng dân chủ tư sản chứ chưa có khả năng làm bùng nổ một cuộc cách mạng tư sản thực sự ở nước ta.

  Các đáp án A, C, D là nguyên nhân đưa đến sự thất bại của phong trào dân chủ tư sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210712

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF