OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những điểm giống nhau giữa nội dung của Hội nghị lần thứ 15 (1959) và Hội nghị lần thứ 21 (1973) Ban Chấp hành Trung ương Dàng Lao động Việt Nam là về

  • A. 
   xác định phương pháp đấu tranh cách mạng.
  • B. 
   chủ trương tập hợp lực lượng cách mạng.
  • C. 
   xác định kẻ thù đấu tranh là Mỹ - Diệm.
  • D. 
   chủ trương tiến công chiến lược trên ba mặt trận.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một trong những điểm giống nhau giữa nội dung của Hội nghị lần thứ 15 (1959) và Hội nghị lần thứ 21 (1973) Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam là: xác định phương pháp đấu tranh cách mạng là bạo lực.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210726

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF