OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng tiến trình khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam trong năm 1945? 

  • A. 
   Giành chính quyền đồng thời ở cả hai địa bàn nông thôn và thành thị.
  • B. 
   Giành chính quyền bộ phận rồi tiến lên giành chính quyền toàn quốc.
  • C. 
   Giành chính quyền ở các vùng nông thôn rồi tiến vào thành thị. 
  • D. 
   Giành chính quyền ở các đô thị lớn rồi tỏa về các vùng nông thôn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách mạng tháng Tám diễn ra hài hòa ở cả nông thôn và thành thị, trong đó, ta giành được chính quyền theo | bộ phận rồi tiến lên giành chính quyền toàn quốc. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266158

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON