OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam, căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đều 

  • A. 
   là nơi đứng chân của lực lượng vũ trang ba thứ quân. 
  • B. 
   là nơi tiếp nhận viện trợ từ các nước xã hội chủ nghĩa.
  • C. 
   cung cấp sức người, sức của cho tiền tuyến. 
  • D. 
   tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Căn cứ địa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 và hậu phương trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) đều là nơi:

  - Có thể bị đối phương bao vây và tấn công.

  - Chỗ dựa về tinh thần cho quần chúng đấu tranh.

   - Tạo tiền đề để tiến lên xây dựng chế độ xã hội mới.

  - Giải quyết vấn đề tiềm lực cách mạng.

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266135

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON