OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng Cộng sản Đông Dương có biện pháp gì để giải quyết nạn dốt ở Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945? 

  • A. 
   Thực hiện cải cách giáo dục. 
  • B. 
   Thành lập Nha Bình dân học vụ.
  • C. 
   Xây dựng hệ thống trường học.  
  • D. 
   Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để giải quyết nạn dốt ở Việt Nam trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Đông đã thành lập Nha Bình dân học vụ. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266140

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF