OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chủ trương thực hiện quyền dân tộc tự quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1941) được thể hiện trong nội dung nào? 

  • A. 
   Khẩu hiệu đấu tranh cách mạng. 
  • B. 
   Cách thức tập hợp lực lượng.
  • C. 
   Xác định đối tượng cách mạng.    
  • D. 
   Xác định hình thái cách mạng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chủ trương thực hiện quyền dân tộc tự quyết của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (3 - 1941) được thể hiện trong nội dung về cách thức tập hợp lực lượng. Cụ thể là thành lập mỗi nước Đông Dương 1 mặt trận thống nhất riêng để lãnh đạo đấu tranh. Ở Việt Nam thành lập Việt Nam độc lập đồng minh, ở Lào thành lập Ai Lao động lập đồng minh, ở Campuchia thành lập Cao Miên độc lập đồng minh. 

  Chọn B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266153

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON