OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cơ sở nào dưới đây để Nguyễn Ái Quốc Xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930)? 

  • A. 
   Không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn giành ruộng đất cho dân cày.
  • B. 
   Giành độc lập cho dân tộc, đưa công nhân, trí thức lên nắm quyền. 
  • C. 
   Không chỉ giải phóng dân tộc mà còn giải phóng xã hội. 
  • D. 
   Giành độc lập cho dân tộc, đưa công nhân lên nắm chính quyền.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam bao gồm:

  - Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc và tay sai.

  - Mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến. 

  - Yêu cầu đặt ra là: Không chỉ giành độc lập cho dân tộc mà còn giành ruộng đất cho dân cày. Đây là cơ sở để Nguyễn Ái Quốc Xác định đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam là “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản" trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930).

  Chọn A.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266149

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON