ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là 

  • A. 
   đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.
  • B. 
   đẩy lùi nạn thất học, mù chữ trong nhân dân.
  • C. 
   phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất. 
  • D. 
   thực hiện khẩu hiệu: “Kháng chiến hóa văn hóa, văn hóa hóa kháng chiến”.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mục tiêu cốt lõi của công cuộc cải cách giáo dục năm 1950 ở Việt Nam là phục vụ kháng chiến, phục vụ dân sinh, phục vụ sản xuất.

  Chọn C.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266143

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON