ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong giai đoạn 1930 - 1945, sự ra đời của Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương đã chứng tỏ 

  • A. 
   cách mạng Việt Nam là bộ phận của cách mạng thế giới.
  • B. 
   nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng là đánh đuổi đế quốc. 
  • C. 
   hình thức mặt trận thống nhất trước đó không còn phù hợp.
  • D. 
   nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng là đoàn kết dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A loại vì đây là ý nghĩa sự ra đời của Đảng.

  B loại vì phải tùy vào tình hình thực tế để đưa ra mục tiêu đấu tranh phù hợp và nêu cao vấn đề dân tộc hay vấn đề giai cấp. Ví dụ: phong trào 1936 – 1939 thì ta nêu vấn đề đấu tranh trước mắt là chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình còn đến phong trào 1939 – 1945 thì giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc lên hàng đầu do tình hình thế giới lúc này đã thay đổi, Chiến tranh thế giới thứ hai đã nổ ra.

  C loại vì sự thay đổi tên gọi cũng gắn liền với tình hình thực tế và không xuất phát từ lí do hình thức mặt trận thống nhất trước đó không còn phù hợp.

  D chọn vì nhân tố quyết định thắng lợi cách mạng là đoàn kết dân tộc. 

  Chọn D.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 266198

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON