OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đảng ta nhận định như thế nào về tác động của xu hướng toàn cầu hóa đối với Việt Nam? 

  • A. 
   Xu hướng toàn cầu hóa là một cơ hội lớn để Việt Nam vươn lên, hiện đại hóa đất nước. 
  • B. 
   Xu hướng toàn cầu hóa là một thách thức lớn đối với các nước kém phát triển trong đó có Việt Nam. 
  • C. 
   Xu hướng toàn cầu hóa là cơ hội đồng thời là một thách thức lớn đối với sự phát triển của dân tộc. 
  • D. 
   Xu hướng toàn cầu hóa là không có ảnh hưởng gì đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tính hai mặt của toàn cầu hóa với tất cả các quốc gia trên thế giới là vừa tạo ra cơ hội phát triển đồng thời cǜng là thách thức đặt ra cho các nước. Việt Nam cǜng là quốc gia chịu sự tác động của xu thế toàn cầu hóa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279107

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF