ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực chất của hệ thống Vecxai - Oasinhtơn là 

  • A. 
   xác lập sự áp đặt nộ dịch của các nước thắng trận đối với các nước bại trận, thuộc địa và phụ thuộc. 
  • B. 
   sự phân chia thế giới, phân chia quyền lợi giữa các nước thắng trận. 
  • C. 
   xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận đối với các nước bại trận. 
  • D. 
   xác lập sự áp đặt nô dịch của các nước đế quốc thắng trận với các nước thuộc địa. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  SgK 11 trang 59 - Thực chất của hệ thống Vécxai-Oasinhtơn là xác nô dịch của các nước thắng trận đối với các nước bại trận, thuốc đi.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279093

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF