OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của cách mạng Việt Nam trong những NĂM 1919-1930 là gì? 

  • A. 
   Cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo giữa khuynh hướng dân chủ tư sản và vô sản. 
  • B. 
   Cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp xâm lược giành độc lập. 
  • C. 
   Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm. 
  • D. 
   Quá trình chuẩn bị cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Từ NĂM 1919 đến NĂM 1930 là cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất giữa hai khuynh hướng cách mạng:

  Khuynh hướng dân chủ tư sản là cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản với việc thành lập của Đảng Lập hiến NĂM 1923. Đinh cao là sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng với cuộc khởi nghĩa Yên Bái kết thúc đánh dấu sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản trong lịch sử cách mạng.

  Khuynh hướng vô sản: được Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào Việt Nam qua tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã thúc đẩy phong trào yêu nước, phong trào công nhân. Đặc biệt là phong trào “vô sản hóa” NĂM 1928 thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ. Sự phân hóa này dẫn đến sự xuất hiện của 3 tổ chức cộng sản NĂM 1929. Đó là sự thắng thế của khuynh hướng vô sản - xu thế khách quan của lịch sử dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279112

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON