ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quyết định quan trọng đối với cách mạng ba nước Đông Dương tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) là gì? 

  • A. 
   Chuẩn bị kế hoạch cho các hoạt động quân sự phối hợp lực lượng quân đội ba nước. 
  • B. 
   Tăng cường hơn nữa tình đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương. 
  • C. 
   Thành lập ở mỗi nước Đông Dương một Đảng Mác - Lênin riêng. 
  • D. 
   Cả ba nước cần phải tranh thủ tối đa sự giúp đỡ của nước ngoài. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2/1951) có quyết định quan trọng đối với cách mạng 3 nước là tách Đảng Cộng sản Đông Dương để thành lập ở mỗi nước một Đảng Mác

  Lênin riêng, có cương lƿnh phù hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279118

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF