OFF
OFF
ADMICRO
22AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tại sao nói thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga NĂM 1917 đã thay đổi cục diện thế giới? 

  • A. 
   Hệ thống TBCN không còn là một hệ thống duy nhất trên thế giới. 
  • B. 
   Phá bỏ mọi xiềng xích áp bức trên thế giới. 
  • C. 
   Đưa nước Nga Xô viết trở thành “thành trì của cách mạng thế giới”. 
  • D. 
   Xóa bỏ chế độ phong kiến Nga hoàng, xây dựng nhà nước Xô viết. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi NĂM 1917  dẫn đến sự ra đời của nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới làm cho hệ thống TBC trùm thế giới. Bên cạnh đó, cách mạng thành công đã cổ vǜ mạnh mẽ và chỉ ra con đường đi đén thắng lợi cuối cùng trong phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279092

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON