ON
ON
YOMEDIA
05AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc? 

  • A. 
   Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari (1921). 
  • B. 
   Đưa yêu sách đến Hội nghị Vécxai (1919). 
  • C. 
   Đọc được Sơ thảo luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin (1920). 
  • D. 
   Tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đọc được Sơ thảo luận cương của Lênin, Nguyễn Ái Quốc đã rút những lý luận cách mạng phù hợp với con đường cách mạng Việt Nam. Cụ thể:

  Thứ nhất, Người xác định được rõ kẻ thù.

  Thứ hai, động lực to lớn và là lực lượng chính của cách mạng là công nhân và nông dân.

  Thứ ba, tìm thấy hướng đi của cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa mà bản Sơ thảo của Lênin đã vạch ra.

  Thứ tư, mối quan hệ và tầm quan trọng của cách mạng thuộc địa với chính quốc.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF