ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm chung trong khuynh hướng đấu tranh của 3 tổ chức cộng sản ra đời NĂM 1930 là gì? 

  • A. 
   Mục đích giải phóng giai cấp vô sản. 
  • B. 
   Theo khuynh hướng cách mạng vô sản. 
  • C. 
   Mục đích giải phóng dân tộc. 
  • D. 
   Theo khuynh hướng cách mạng. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đông Dương Cộng sản đang được thành lập (6/1929). Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng đều phân hóa từ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nên theo khuynh hướng cách mạng vô sản. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập từ những hội viên tiên tiến nó. Tân Việt Cách mạng đảng, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và nha. hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên nên cǜng theo khuynh hướng vô sản.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279111

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF