OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Luận cương chính trị (10/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là 

  • A. 
   đánh đổ đế quốc, phong kiến, từ sản phản cách mạng. 
  • B. 
   đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai. 
  • C. 
   đánh đổ đế quốc, từ sản phản cách mạng. 
  • D. 
   đánh đổi phong kiến và đánh đổ đế quốc. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Luận cương chính trị 10/1930 nêu hai nhiệm vụ của cách mạng là đánh đổi phong kiến và đánh đổ đế quốc. Hai nhiệm vụ đó có mối quan hệ khăng khít với nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 279108

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON