ON
ON
YOMEDIA
04AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân các nhà yêu nước tiến bộ đầu thế kỉ XX quyết định lựa chọn con đường cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản?

  • A. 
   Có sự hậu thuẫn đắc lực của giai cấp tư sản dân tộc.
  • B. 
   Thấy được tính ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản.
  • C. 
   Khi bế tắc về đường lối nên họ tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.
  • D. 
   Triều đình phong kiến Việt Nam đã ngả theo hướng quân chủ lập hiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  - Đáp án A: cuộc khai thác thuộc địa lần 1 đã tạo ra các giai cấp, tầng lớp mới đặc biệt là tầng lớp tư sản dân tộc, có đóng góp cho phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX.

  - Đáp án B: tình ưu việt của cách mạng dân chủ tư sản được thể hiện qua sự thành công của cách mạng Tân Hợi (1911), cách mạng Pháp (1789), …. đặc biệt là sự cường thịnh của Nhật Bản sau 30 năm tiến hành Duy tân.

  - Đáp án C: Con đường cứu nước theo khuynh hướng phong kiến lúc này đã thất bại từ phong trào Cần Vương đã dẫn tới sự bế tắc về đường lối cứu nước => các nhà yêu nước tiến bộ đã tiếp thu tư tưởng dân chủ tư sản từ bên ngoài.

  - Đáp án D: khuynh hướng phong kiến đã bị thất bại từ phong trào Cần Vương, triều đình phong kiến một bộ phận đã làm tay sai cho Pháp.

  Chọn đáp án: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210744

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF