OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Điểm mới cơ bản trong phong trào cách mạng thế giới những năm 30 so với những năm 20 của thế kỉ XX là

  • A. 
   đoàn kết vô sản quốc tế.
  • B. 
   Đảng Cộng sản ra đời ở nhiều nước.
  • C. 
   phương pháp đấu tranh thay đổi.
  • D. 
   Chính đảng tư sản lãnh đạo.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Điểm mới căn bản trong phong trào giải phóng dân tộc ở giai đoạn này là nhiều phong trào ở các nước do Đảng Công sản lãnh đạo. Năm 1930 ở Đông Nam Á đã xuất hiện Đảng Cộng sản ở Việt Nam (tháng 2), ở Mã Lai và Xiêm (tháng 4), ở Philippin (tháng 11). Ở Myanmar, Đảng Cộng sản được thành lập năm 1939. Sự thành lập các Đảng Cộng sản là kết quả của quá trình phát triển phong trào yêu nước kết hợp với phong trào công nhân, tiếp nhận và vận dụng học thuyết Mác-Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của các nước Đông Nam Á. Đó cũng là hậu quả của cuộc khủng hoàng kinh tế thế giới bắt đầu từ năm 1929 làm cho mâu thuẫn vốn có giữa các dân tộc với chủ nghĩa đế quốc càng trở nên gay gắt. Giai cấp công nhân và nhân dân lao động cùng những người yêu nước đã hướng về Đảng Cộng sản với nguyện vọng giải phóng dân tộc, giành độc lập cho đất nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210783

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON