ON
ON
YOMEDIA
21AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân quan trọng nhất đưa đến thắng lợi Cách mạng tháng Tám (1945) là

  • A. 
   sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
  • B. 
   chiến thắng của Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh trong cuộc chiến chống phát xít.
  • C. 
   do sự linh hoạt, sáng tạo, ý chí ddaonf kết yêu nước của nhân dân ta.
  • D. 
   do sự bùng nổ, phát triển của cao trào kháng Nhật cứu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  1. Nguyên nhân thắng lợi:

  - Nguyên nhân chủ quan:

  + Truyền thống yêu nước nồng nàn, đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc cho độc lập, tự do.

  + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

  + Quá trình chuẩn bị trong suốt 15 năm qua các phong trào cách mạng 1930 - 1935, 1936 - 1939, 1939 - 1945.

  + Trong những ngày Tổng khởi nghĩa toàn Đảng, toàn dân nhất trí, đồng lòng, không sợ hy sinh, gian khổ, quyết tâm giành độc lâp, tự do.

  - Nguyên nhân khách quan: chiến thắng của Hồng quân Liên xô và quân Đồng minh đã cố vũ tinh thần và niềm tin cho nhân dân ta.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210822

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON