OFF
OFF
ADMICRO
08AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897 – 1914), thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột nào?

  • A. 
   Kết hợp phong kiến và đế quốc.
  • B. 
   Kết hợp phong kiến và tư sản.
  • C. 
   Tư bản chủ nghĩa.
  • D. 
   Phong kiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa từng bước du nhập vào Việt Nam. Tuy vậy, khi tiến hành khai thác, thực dân Pháp vẫn duy trì phương thức bóc lột phong kiến trong mọi lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội.

  Chọn đáp án: D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 210747

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON