ON
ON
YOMEDIA
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy

  • A. 

   mặt trận là một khối đoàn kết không có mâu thuẫn và đấu tranh nội bộ.

  • B. 
    mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.
  • C. 
    việc tập hợp lực lượng trong mặt trận phù hợp với sách lược cách mạng.
  • D. 
   các thành viên tự nguyện tham gia mặt trận, do nhà nước trực tiếp quản lí.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Thực tiễn quá trình xây dựng các mặt trận dân tộc thống nhất trong tiến trình cách mạng Việt Nam (1930-1975) cho thấy mặt trận được xây dựng thành công là nhờ xóa bỏ các mâu thuẫn giai cấp.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284716

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
OFF