OFF
OFF
ADMICRO
11AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương?

  • A. 

   Hạn chế tối đa nguồn vốn đầu tư của tư bản tư nhân Pháp.

  • B. 
   Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại.
  • C. 
   Không cho phép kinh tế thuộc địa cạnh tranh với chính quốc.
  • D. 
   Xóa bỏ phương thức sản xuất cũ để xác lập quan hệ sản xuất mới. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Không đầu tư vốn vào các ngành kinh tế có tính chất hiện đại là nội dung phản ánh đúng chính sách nhất quán của thực dân Pháp trong các cuộc khai thác thuộc địa ở Đông Dương.

  Chọn C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 284707

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON